Turktime
PAYLAŞ 
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
AİLENİN SAPKINLIK VE SALDIRILARA KARŞI KORUNMASI: 30 EKİM YÜRÜYÜŞÜ
Adnan Küçük
YAZARLAR
28 Ekim 2022 Cuma

AİLENİN SAPKINLIK VE SALDIRILARA KARŞI KORUNMASI: 30 EKİM YÜRÜYÜŞÜ

 

Batılı (Sözüm Ona) Medenî(!?) Denilen Ülkelerde Aile ve Diğer Birliktelikler
Tüm dünya genelinde, LGBT eğilimli sapkın zihniyetin aile kurumuna karşı yürüttüğü
kampanyalar ve baskıcı kuşatmalar aile kurumuna çok büyük zararlar veriyor.
Bugün Batılı ülkelerin birçoğunda, “cinsel yönelim”, “cinsel tercih”, “cinsellik
hakkı”
vb. adlar altında tamamen insan fıtratını ve tabiatını yok edici mahiyetteki eşcinsel
evlilikler yasal güvenceler altına alınmaktadır.

Bu LGBT zihniyeti kuşatması altında, nerede ise nikâhlı evliliklerle yarışır düzeyde
nikâhsız birlikte yaşamalar çoğalmakta, nikâhsız birliktelikler nikâhlı olanları geçmektedir.
Ayrıca, nikâhsız birliktelikler yanında, günü birlik ya da kısa süreli nikâhsız cinsel
ilişkiler neticesinde, nesebi bellisiz milyonlarca çocuklar ortaya çıkmaktadır.
Batılı ülkelerin büyük çoğunluğunda eşcinsel evlilikler yasal olarak meşrulaştırıldığı
için, bir kısmı annesi babası belli olmayan, bir kısmı annesi belli babası belli olmayan, bir
kısmı da annesi ve babası belli olan çocuklar, çeşitli sebep ve bahanelerle eşcinsel birlikte
yaşayanlara evlatlık olarak verilmektedir. Esasen çocukların anne ve babaları ile birlikte
yaşamaları onlar için en tabii ve onların psikolojisine en uygunu olduğu halde, bu sapkın
uygulamalar, çocukların psikolojilerini ve tabiatlarını kökünden sarsmaktadır.
Aşırı bireysellik ve rüşd yaşına gelen evlatların büyük çoğunluğunun ailelerinden
kopmaları, ebeveynlerin bir müddet sonra yalnızlaşmalarına sebep olmaktadır. Bu yalnızlık
bazı kereler onlar için dayanılmaz manevi acılara yol açabilmektedir.
İnsanların iki farklı cins olarak dünyaya gelmeleri onların tabiatlarının ve fıtratlarının
bir gereğidir. Esasen bu, bütün canlılarda böyledir. Meşhur bir söz var:
“Toplumsal hayatta çığır açacak icraatlar yapanlar, eğer kâinattaki fıtrat
kanunlarına aykırı hareket ederlerse, hayırlı işlerde ve terakkîde muvaffak olamazlar.
Bütün hareketler şer ve tahrip hesabına geçer. Madem fıtrat kanununa uygun hareket
etmek mecburiyet var; elbette insanların fıtratını değiştirmek ya da fıtrata aykırı işler
yapmak insanlığa en büyük kötülüktür”.

Bu sözle uyumlu olarak ifade etmek gerekirse, kişilerin kız ya da erkek cinsiyetlerinin
önemsizleştirilerek çok kolay bir şekilde değiştirilmesi yönündeki eğilimlerin artması, insan
fıtratı ve tabiatı ile bağdaşır bir şey değildir. Özellikle LGBT fikriyatı istikametinde gençlere
yönelik cinsiyet değiştirme yönündeki telkinler, insan tabiatını bozucu mahiyettedir.

Diğer yandan cinsiyetsizlik üzerinde o kadar vurgu yapılıyor ki, San Francisco’da
insanların ben erkeğim, ben kadınım demeye korktukları belirtiliyor; heterofobi yaygınlaşıyor.
Batıdaki bu LGBT zihniyeti kuşatması içinde, ailenin tabiatı sarsıldığı, hatta büyük
ölçüde erozyona uğradığı gibi, annelik ve babalık vasıfları ve yükümlülükleri de büyük ölçüde
yok olma sürecine girdi. Anne ve baba ile çocuklar arasındaki ilişkilerin yerini daha başka
ilişkiler aldı. Bu da çocukların aile yuvası içinde tabii yetişme ortamını ortadan kaldırdı.
Batıda aile ilişkilerinde kalıcı ve etkili tahribata sebep olan konulardan biri de ensest
ilişki yasağına yönelik hak ve hürriyet görünümlü akademik çalışmalar ve diğer yayınlardır.
Almanya, İtalya, İsviçre gibi az sayıdaki bazı Batılı ülke dışında ensest ilişkiye ilişkin cezai
yasaklamalar yoktur. Bu ülkelere yönelik de çok ciddi saldırılar söz konusudur.
Diğer yandan, tek kişilik hanelerin sayısı Batıda %50’nin üzerinde. Yani bu bağlamda,
anne ayrı, baba ayrı, çocuklar ayrı yaşamakta, minimum iki ya da üç kişiden oluşan aileler,
parçalanmalar sebebiyle tek kişilik ailelere dönüşmüş durumdadır.
Kuzey Avrupa ülkelerinde nikâh dışı doğan çocuk sayısı %59 ile %69 civarındadır.
Batıda bazı ülkelerde, nikâhlı karı ve kocanın her birisinin açıkça eşlerinden daha
başkaları ile de evlilik yaşamaları cinsel tercih kapsamında savunuluyor.
Şu anda Fransa, İsveç, Norveç, İngiltere, İzlanda gibi ülkelerde “aileye ihtiyaç yoktur”
diyenlerin önemli sayılara ulaşması ile ciddi bir kültürel değişimin yaşandığı belirtiliyor.
Aileye yönelik bütün bu tahripkâr saldırıların temelinde, “rızaya dayalı her türlü cinsel
ilişkilerin meşru bir hak olarak kabul edilmesidir”. Bu telakkide, dini, teamülî, kültürel vb.
toplumsal temelli her türlü farklı düşünce ve politika önerisi kesin olarak reddolunmaktadır.
Bütün bunlar, özellikle Batı’da aileye yönelik tahrip edici gelişmelerdir.
Kısaca ifade etmek gerekirse, Dünya genelinde aile yavaş yavaş ölüme doğru gidiyor.
Bu LGBT zihniyeti, sadece Batılı ülkelerle sınırlı kalmamakta, kendilerini çağdaş
medeniyetin tek ve emsalsiz temsilcisi gördükleri için, kibirli ve mağrur bir şekilde, bu sapkın
zihniyetlerini diğer ülkelere de çağdaş değerler adına dayatmaktadırlar. Geri kalmış bazı
ülkeler de, bu çağdaşlık kuşatmasından etkilenerek bu zihniyeti kendileri tercih etmektedirler.
Batıda her ne kadar bu yönde tahribatlar yaşansa da, akl-ı selim bazı batılı aydınlar,
ana dolumuzda mevcut olan aile ile alakalı “Anadolu irfanı” temelli aile yapısı ve kültürünün
canlandırılması yönünde öneriler geliştirmektedirler. Nitekim 2015 yılından sonra başta Yale
ve Hrward Üniversiteleri olmak üzere bazı üniversitelerin, bizdeki “Anadolu irfanını”
sistematize ederek ilmî metodoloji haline getirerek, pozitif psikoloji (mutluluk) bilimi adı
altında üniversitelere ders olarak konmakta olduğu belirtilmektedir.
Türkiye’de Geçmiş Yıllardaki Sağlam Aile Yapısı

Ülkemizde yüzlerce senedir tarihi geçmişi olan ve ahlaki ve dini temellerde şekillenen
ve “Anadolu irfanı” olarak da ifade edilen sağlam temeller üzerine yerleşmiş aile yapımız
vardı. Bu yapı bilinmeksizin günümüzde aile yapısının maruz kaldığı hadiselerin layıkıyla
izahı mümkün olamaz.

Eskiden aile fertleri arasında sarsılmaz manevi bağlar olduğu için, kolay kolay
boşanmalar olmazdı. İnsanlar bazı kereler tartışırlar, bazı kereler atışırlar, bazı kereler
birbirlerine küserler, bazı kereler birbirlerine bağırıp çağırırlar, bazı kereler aralarında değişik
dozlarda şiddet vakaları yaşanır, fakat bunların hiçbiri kolay kolay boşanma sebebi olmazdı.
Kısacası, evlilikte fırtınalı günler de, iyi günler de vardır. Bu vesileyle, hayat olumlu
ve olumsuz olarak niteleyebileceğimiz hadiselerin bir çeşnisidir. Evli çiftlerin, hayatlarında
sadece olumlu olayların olacağını hayal ettikleri durumlarda, olumsuz olayların yaşandığı
zamanda hayal kırıklığı yaşayabilmektedirler. Oysaki hayatın bir çeşni olduğunun bilinmesi
gerekiyor. Aile hayatında, acı, tatlı, ekşi her şey mevcuttur. İnsanlar evliliğe bu şekilde
düşünerek ve bunları kabullenerek girdikleri zaman, orada “evlilik olgunluğu” var demektir.
Evlilik olgunluğunun mevcut olduğu ailelerde, yukarıda sözü edilen çoğu tatsız
hadiselerin yaşanmasının üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra, taraflar, sakinleşirler, aile
içi manevi bağlar devreye girer, vicdan muhasebesi yaparlar, bazı kereler âkil insanlar
devreye girerek aralarını bulurlar ve akabinde de taraflar aile mes’uliyetinin yüklediği
müşterek yükümlülükleri yerine getirmeye kaldıkları yerden devam ederler.
Bu sebepledir ki, aile içinde yoksulluk, aile bağlarını sarsmak için yeterli değildir.
Hatta bu ağır şartlar, aile bireylerini çok daha sıkı bir şekilde birbirlerine kenetlemektedir.
Aile ilişkilerinde sarsılmaz bağların bazıları, karşılıklı sevgi, muhabbet, saygı, hürmet,
ailede ortaya çıkan sorunları birlikte aşmak için kader birliği ve duygu birliği içinde olmaktır.

Sağlam aile kültürünün en ayrılmaz ve olmazsa olmaz gereklerinden biri, karşılıklı
sadakat ve güvendir. Karının kocayı, kocanın karıyı aldatması, bu aile yapısının kitabında
yazmaz. Yani zina fiili bu yapıda kabul edilebilir bir davranış değildir.
Sağlam aile kültürü içinde, ebeveynler evlatlarına karşı müşterek bir çaba içinde
yükümlülüklerini yerine getirirler.
Aile terbiyesi, bu yapı içinde, evlatların ilk ve en kalıcı ve uzun süreli etkili olan
eğitim safhasını teşkil etmektedir.
Çocuklar, adap ve saygı kurallarını aile eğitiminden öğrenirler. Çocukların, aile içinde
aldıkları sağlam eğitimin kişiler üzerindeki etkileri bir ömür devam eder.
Çocukken ailede alınan eğitimler, sonraki aşamalarda resmi eğitim kurumlarındaki
eğitimle de tamamlanmaktadır. Özellikle görsel ve sosyal medya temelli saldırıların mevcut
olmadığı dönemlerde, aile kültürü, Anadolu irfanı şeklinde nesilden nesile intikal etmekte idi.
Ülkemizde 1982 Anayasasında, aileye yönelik ayrıntılı hükümler mevcut değil ise de,
benzerleri birçok Batılı ülkede de mevcut olan şu hüküm yer almaktadır:
“Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin
huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması(nı) …sağlamak için gerekli
tedbirleri alır, teşkilatı kurar”.
Burada anayasal olarak, hem ailenin toplumdaki ehemmiyetine vurgu yapılmakta hem
de ailenin korunması yönünde devlete sorumluluk ve yükümlülükler yüklenmektedir.
Türk Ailesine Yönelik Saldırılar
Her ne kadar Batılı ülkelerdeki düzeyde olmasa da ülkemizde de aile kurumunda ciddi
manada zayıflama ve tahribatlar meydana gelmektedir.
Her geçen gün ülkemizde de, bir yandan evlenme oranları düşerken diğer yandan da
evlenenler arasında ciddi oranlarda boşanmalar meydana gelmektedir.
Bazı kereler aile içinde karı-koca arasında yaşanan en ufak tartışmalar bile boşanma
ile neticelenebilmektedir. Mesela, bazı ailelerde, karının, kocasının instagram hesabından
kendi resmini paylaşmamasını, telefonda profil resmi olarak kendi resmini koymamasını
boşanma sebebi olarak mahkemede ileri sürdüğü belirtilmektedir.
Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, evlenen 100 çiftten ilk beş yıl içinde boşanma
oranının %39 civarında olduğu belirtiliyor.
2001 ile 2018 yılları arasındaki evlenme sayısı %1 artış gösterirken, boşanma sayısının
%54.8 civarında olduğu ifade edilmektedir.
Ülkemizde Batı temelli eğitim almış bazı psikologlar, aile içindeki çiftlere yönelik
terapi yaparken “aile kutsal değil, sen kutsalsın” şeklinde bir yaklaşımla bireyi ön plana

çıkarıyorlar. Burada temel kaygı ailenin birliğini korumak değil, aile bireylerinin bencillikleri
pohpohlanmak suretiyle mutluluğun ayrılıkta olduğu vurgulanarak aileler yok ediliyor. 
Ülkemizde boşanmalara ilişkin ortaya çıkan bu oranlar, Anayasamızda ifadesini bulan
“aile Türk toplumunun temelidir” hükmü ile uyumlu olmadığı gibi, Türk toplumunun aile
karakteri ve yapısı ile de uyumlu değildir.
Burada tekrar etmeksizin kısaca şu belirlemeler yapılabilir:
Yukarıda Batılı ülkeler için bahsi edilen aileye yönelik sapkın zihniyet temelli
tahripkâr saldırıların ülkemizde de gelişim gösterdiği görülmektedir.
Bu saldırıların temelinde de, “cinsel yönelim”, “cinsel tercih”, “cinsellik hakkı” vb.
adlar altında rızaya dayalı her türlü cinsel tercihin meşru görülmesi çabaları yer almaktadır.
Ayrıca, İstanbul Sözleşmesi ülkemiz yönünden feshedildiği halde, bu Sözleşmenin iç
hukuka yansımaları şeklinde, gerek Medeni Kanunda, gerek TCK’da, gerek 6284 Sayılı
Kanunda, gerekse sair bazı kanunlarda, aileyi tahribe yönelik işlevler gören çok sayıda hukukî
düzenlemeler vardır. Bu düzenlemelerin temelinde, AB üyeliği hayali, Avrupa Konseyi
üyeliği ve AİHM içtihatlarının yer aldığı söylenebilir. Bu uluslararası konsorsiyum, belgeler
ve içtihatlar, ülkemizi, aileyi tahrip ve yok edecek şekilde esir almış durumdadır.
Ülkemizde, Anayasamızda Türk toplumunun temeli kabul edilen aileye yönelik yok
edici saldırıların bertaraf edilmesi için, hükümetin önlemler alması, sivil toplum örgütlerinin
ciddi çabalar sarf etmesi gerekiyor.
Nitekim yakın gelecekte, ailenin biraz daha güçlendirilmesi maksadıyla bir Anayasa
değişikliğinin Meclis gündemine gelmesi ihtimali söz konusudur.
Bu bağlamda sadece Anayasa değişikliğinin yapılması yeterli değildir; kanunlarda da
ciddi manada değişikliklerin yapılması gerekiyor.
Hem Türk toplumunun hassasiyetlerini etkili bir şekilde dile getirmek, hem de bu
yolla hükümetin dikkatini çekmek, en azından yukarıda bahsi edilen anayasa değişikliği
konusunda hükümetin elini güçlendirmek, bir de yakın gelecekte aile ile alakalı kanuni
değişikliklerin yapılması konusunda hükümete mesajlar vermek maksadıyla, 30 Ekim 2022
günü Ankara’da Ankara Sivil Toplum Platformunun koordinasyonunda, 240 civarında sivil
toplum örgütünün iştiraklarıyla Hacı Bayram-ı Veli Camiinden Melike Hatun Camiine
yürüyüş gerçekleştirilecek, yürüyüş sonrasında da basın açıklaması yapılacaktır.
LGBT sapkınlıklarına karşı Türk toplumunun temelini teşkil eden aile kurumuna sıkı
bir şekilde sahip çıkmak maksadıyla, tüm Ankaralı hemşehrilerimizi, eşleri, çocukları, dost ve
ahbapları ile birlikte, 30 Ekim 2022 günü saat 13:30’da, Hacı Bayram’da başlayıp Melike
Hatun Camiinde sona erecek olan yürüyüşe ve basın açıklamasına katılmaya davet ediyoruz.

Yorum Ekle
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
Yorumlar
 Abdulvahit Mutkan
 29 Kasım 2022 Salı 06:57
Bu çok mühim ve çok geç kalmış harekete bütün sivil kuruluş ve aileler katılmalıdır. Rusya bile parlamentosunda bir karar almış bulunuyor.
 ADNAN METİN
 29 Ekim 2022 Cumartesi 12:11
YÜREĞİNİZE SAĞLIK SAYIN HOCAM BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUZ KOLAY GELSİN İNŞAALLAH AMİN. SELAMÜNALEYKÜM.
 ADNAN METİN
 29 Ekim 2022 Cumartesi 12:11
YÜREĞİNİZE SAĞLIK SAYIN HOCAM BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUZ KOLAY GELSİN İNŞAALLAH AMİN. SELAMÜNALEYKÜM.
Yazarın Diğer Yazıları
Sayfa başına gitSayfa başına git
Facebook Twitter Instagram Youtube
GÜNCEL SİYASET DÜNYA MEDYA MAGAZİN SPOR YAZARLAR RÖPORTAJLAR PORTRELER ANKARA KULİSİ FOTO GALERİ VİDEO GALERİ KÜLTÜR SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ANALİZ TEKZİP
Masaüstü Görünümü
İletişim
Künye
Copyright © 2024 Turktime